کلام نخست

در چند سال گذشته چه در ایران چه در اروپا شاهد رشد فزاینده تلاش ها برای تندرستی و شادابی به طور عمومی و استفاده از گلها و گیاهان بطور خاص هستیم از توصیه های به ارث رسیده از « مادر بزرگ هایمان » تا آخرین تحولات و  دستاوردهای علمی، اطلاعات بسیاری منتشر شده است که نیاز به روشنگری علمی دارند.چراکه، با اینکه این گیاهان و گل ها و اسانس ها طبیعی هستند، مواد و ترکیبات فعال زیادی دارند و بایستی با احتیاط و اگاهی مورد استفاده قرار گیرند